fr
Catalogue

Nous ferons une pause du samedi 20 juillet au dimanche 4 août.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Onverminderd de bijzondere voorwaarden eigen aan ieder van de verkopen van DUBO NV en behoudens elk formeel geschreven tegenstrijdig beding, wordt de koper voor alle zaken die hij met DUBO NV behandelt, verondersteld zonder enig voorbehoud de volgende voorwaarden te aanvaarden.
2. DUBO NV laat de bestelde goederen slechts in productie gaan zodra zij daartoe een ondertekende bestelling met meetstaat zal ontvangen hebben.
3. Bij herroeping van de bestelling is de koper een vergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de prijs.
4. Elke tegenwoordige of toekomstige belasting of taks valt steeds ten laste van de koper.
5. DUBO NV is slechts verondersteld de waar op de werf te leveren indien de werf op normale wijze toegankelijk is voor de gebruikelijke vervoersmiddelen. Elke onvoorziene kost wegens extra verplaatsingen omwille van het gebrek aan toegankelijkheid dient vergoed te worden.
6. Behoudens in het geval van een verborgen gebrek, zal de inontvangstneming steeds gelden als aanvaarding.
7. Klachten zullen alleen dan ontvankelijk zijn indien geformuleerd bij middel van een aangetekend schrijven binnen de 48 uren na inontvangstneming.
8. Indien de vorderingstaten van DUBO NV niet binnen de twee werkdagen gemotiveerd werden afgekeurd, worden zij verondersteld te zijn goedgekeurd en kan DUBO NV op grond ervan tot facturatie overgaan.
9. Eventuele klachten met betrekking tot de factuur dienen op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn na ontvangst van de factuur te worden ingediend zoals vermeld sub 7.
10. Zo de klacht als gegrond wordt erkend zal de verbintenis van DUBO NV zich beperken tot herstelling of vervanging van de stukken die als gebrekkig werden erkend. Elke vervangende vergoeding wordt uitgesloten.
11. De goederen uit massief hout worden geleverd met een relatieve vochtigheid van maximum 11%. Elke verhoging van deze vochtigheidsgraad, vastgesteld na een periode van 48 na de in ontvangstneming, zal beschouwd worden als een gevolg van de omgeving waarin de goederen zijn terecht gekomen bij de koper. Voor mogelijke negatieve gevolgen hiervan is DUBO NV niet aansprakelijk.
12. Het uitbreken van oude deuren is niet in de opdracht van DUBO NV inbegrepen. Het uitbreken kan desgevallend uitgevoerd worden tegen een vooraf overeen te komen prijs/uur of prijs/stuk. DUBO NV is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade aan behangwerken, pleisterwerken of voor schade in het algemeen, met uitzondering van grove fout en/of opzet.
13. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zijn onze goederen en prestaties betaalbaar op de dag van de levering.
14. De betaling dient te gebeuren op de zetel van DUBO NV.
15. DUBO NV behoudt zich het recht voor betalingswaarborgen te eisen, zelfs na de bevestiging van de verkoop, en de uitvoering van het contract uit te stellen zolang die waarborgen niet worden gegeven. DUBO NV zal aan het contract een einde mogen stellen zonder daarvoor een gerechtelijke procedure te moeten inleiden en zonder voorafgaande aanmaning Indien de waarborgen niet kunnen gegeven worden; Dit onverminderd de rechten die door DUBO NV vóór de beëindiging van het contract zijn ontstaan en onverminderd het recht elke schade, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die DUBO NV zou hebben geleden te verhalen.
16. Op de facturen die niet betaald zijn op de vervaldag zal van rechtswege, d.i. zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, en eveneens van rechtswege, een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 7% op het nog openstaande bedrag, met een minimum van €125.
17. In geval van achterstallige betaling behoudt DUBO NV zich het recht voor zijn prestaties op te schorten, ongeacht of deze voortvloeien uit het lopende contract of uit voorgaande of latere contracten/opdrachten, en deze pas te hervatten na de integrale betaling van het openstaande bedrag.
18. Uitsluitend de Ondernemingsrechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling van Dendermonde, en desgevallend de vrederechter van het kanton waarin de maatschappelijke zetel van DUBO NV is gevestigd, zijn bevoegd om geschillen te beslechten. DUBO NV behoudt zich het recht voor om aan het voordeel van deze clausule te verzaken.
19. Onder geen beding zal DUBO NV geacht worden zich akkoord te hebben verklaard met enig beding uit de voorwaarden van de koper tenzij uitdrukkelijk schriftelijk verklaard.
20. In geval een leveringstermijn wordt aangegeven is dit slechts ten titel van inlichting. De opgave van een wel bepaalde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot enige boete, hetzij schadevergoeding.
21. De offertes van DUBO NV zijn 6 maanden geldig.

 

Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven eigendom van DUBO NV tot de volledige betaling van de verkoopprijs, zowel in hoofdsom, als in accessoires, en met in begrip van de kostprijs voor de plaatsing. Dit ook in geval van incorporatie. In geval van doorverkoop bekomt DUBO NV dezelfde (eigendoms)rechten op de bekomen verkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper wél reeds alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. In geval van ernstige wanbetaling en/of faillissement van de koper heeft DUBO NV het recht al haar verplichtingen met onmiddellijke ingang stop te zetten.

DuboStyle N’hésitez pas à nous contacter
Le formulaire de contact a été envoyé. Nous vous contacterons dès que possible.
*
Ce champ est obligatoire.
Vacances d’été
Vacances d’été: Erpe-Mere à partir de 20/07 jusqu'à 04/08

Prenez rendez-vous